Management Group

★Leader

SATO Tetsu
MATSUDA Hiroyuki
MAKINO Mitsutaku
KAKUMA Shinichiro
MATSUDA Hirotaka
TAKAHASHI Kazuaki
Gideon Baffoe